Program

program-goloads

โปรแกรม เป็นเสมือนชุดคำสั่งที่ทำงานเป็นขั้นตอนในการสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้คอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมด้วยภาษา ที่ออกมาแบบสำหรับคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติตามได้ตามที่ได้เขียนไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่ว่าจะเขียนโปรแกรมให้ผลลัพธ์แสดงผลอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคนเขียนเท่านั้นเอง