Computer

computer-goloads

คอมพิวเตอร์ คือ ถูกจัดเป็นเครื่องมือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คนนิยมใช้กันเป็นอย่างมาก เพราะใช้งานง่ายและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้หลากหลาย อาจจะครอบคลุมทั้งหมดเลยก็เป็นได้